شعر غنچه و گل

غنپه با دل گرفته گفت زندگی لب به خنده بستن است گوشه ای درون خود نشستن است*

گل به خنده گفت  زندگی شکفتن است بازبان سبز راز گفتن است*

گفتگوی گل و غنچه از درون باغچه باز هم به گوش میرسد*

تو چه فکر میکنی؟به راستی کدامیک درست گفته اند؟*

من که فکر میکنم گل به راز زندگی اشاره کرده است*

هرچه باشد او گل است*گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است*

حالا شما خوانندگان چه فکر میکنید؟

/ 1 نظر / 96 بازدید
pesaraketanha

[لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند] [لبخند]