امیدوارم مرا به عنوان یه عضو جدید قبول کنید و در کنار همدیگه لحظات خوشی رو سپری کنیم.